Model 211


211a001.jpg - 158750 Bytes 211a002.jpg - 251473 Bytes 211a003.jpg - 556166 Bytes

Sold to:

 Denny Glenn